Právní upozornění

Toto právní upozornění upravuje všeobecné podmínky přístupu a používání webové stránky dostupné na adrese URL https://www.tecnobreak.com (dále jen webová stránka), kterou Lufloyd zpřístupňuje uživatelům internetu.

Používání webových stránek znamená plné a bezvýhradné přijetí každého z ustanovení obsažených v tomto Právním upozornění. Uživatel webové stránky si proto musí pečlivě přečíst toto Právní upozornění při každé příležitosti, kdy hodlá webové stránky používat, protože text může být upraven dle uvážení vlastníka webové stránky nebo z důvodu legislativní změny. , judikatura nebo v obchodní praxi.

VLASTNICTVÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Název společnosti: Lufloyd
Jméno držitele: Lucas Laruffa
Sídlo: Dickman 1441
Populace: Buenos Aires
Provincie: Buenos Aires
Poštovní kód: 1416
CIF/DNI: 27.729.845
Kontaktní telefon: +54 11 2396 3159
E-mail: contacto@tecnobreak.com

PŘEDMĚT

Webové stránky poskytují svým uživatelům přístup k informacím a službám poskytovaným společností Lufloyd lidem nebo organizacím, které o ně mají zájem.

PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ WEBU

3.1.- Volný charakter přístupu a používání webu.
Přístup na web je pro jeho uživatele bezplatný.
3.2.- Registrace uživatele.
Obecně platí, že přístup a používání webové stránky nevyžaduje předchozí předplatné nebo registraci jejích uživatelů.

WEBOVÝ OBSAH

Jazyk používaný vlastníkem na webu bude španělština. Lufloyd nenese odpovědnost za nepochopení nebo pochopení jazyka webu uživatelem, ani za jeho důsledky.
Společnost Lufloyd může bez předchozího upozornění upravovat obsah bez předchozího upozornění a také jej mazat a měnit v rámci webu, například způsob, jakým k nim přistupujete, bez jakéhokoli zdůvodnění a svobodně, nenese odpovědnost za důsledky, které mohou uživatelům způsobit.

Použití obsahu webových stránek k propagaci, pronájmu nebo zveřejnění reklamy nebo vlastních informací nebo informací třetích stran bez povolení společnosti Lufloyd nebo zasílání reklamy nebo informací pomocí služeb nebo informací zpřístupněných uživatelům je zakázáno. zda je použití bezplatné nebo ne.
Odkazy nebo hypertextové odkazy, které třetí strany začlení do svých webových stránek a které směřují na tuto webovou stránku, budou sloužit k otevření celé webové stránky, nebudou moci přímo ani nepřímo vyjadřovat nepravdivé, nepřesné nebo matoucí údaje, ani nesmí být nespravedlivé. nebo nezákonné akce proti Lufloyd.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Za přístup na webovou stránku a za neoprávněné použití informací na nich obsažených nese výhradní odpovědnost osoba, která je provádí. Společnost Lufloyd nenese odpovědnost za žádné následky, škody nebo újmy, které mohou vzniknout z uvedeného přístupu nebo použití. Společnost Lufloyd neodpovídá za žádné chyby zabezpečení, které se mohou vyskytnout, ani za jakékoli škody, které mohou být způsobeny na počítačovém systému uživatele (hardwaru a softwaru) nebo na souborech nebo dokumentech v něm uložených v důsledku:
– přítomnost viru v počítači uživatele, který se používá pro připojení ke službám a obsahu webu,
– porucha prohlížeče,
– a/nebo používání jeho neaktualizovaných verzí.
Lufloyd nezodpovídá za spolehlivost a rychlost hypertextových odkazů, které jsou začleněny do webu pro otevírání ostatních. Společnost Lufloyd neručí za užitečnost těchto odkazů ani není odpovědná za obsah nebo služby, ke kterým má uživatel prostřednictvím těchto odkazů přístup, ani za správné fungování těchto webových stránek.
Lufloyd nenese odpovědnost za viry nebo jiné počítačové programy, které zhoršují nebo mohou zhoršovat počítačové systémy nebo vybavení uživatelů při přístupu na její webovou stránku nebo na jiné webové stránky, které byly navštíveny prostřednictvím odkazů na této webové stránce.

POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIE „COOKIE“.

Web nepoužívá soubory cookie ani žádný jiný neviditelný postup pro shromažďování informací, když je uživatel prohlíží, přičemž za všech okolností respektuje důvěrnost a soukromí uživatele.
*POKUD SE POUŽÍVAJÍ SOUBORY COOKIES, VIZ KOMUNIKACE O POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES Webové stránky používají soubory cookie, můžete si přečíst naše Zásady používání souborů cookie, které vždy respektují jejich důvěrnost a soukromí.

DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Lufloyd je majetkem všech práv průmyslového a duševního vlastnictví webové stránky, stejně jako obsahu, který obsahuje. Jakékoli použití webové stránky nebo jejího obsahu musí mít výhradně soukromý charakter. Je vyhrazeno výhradně ………., jakékoli jiné použití, které zahrnuje kopírování, reprodukci, distribuci, transformaci, veřejnou komunikaci nebo jakoukoli jinou podobnou činnost celého obsahu webu nebo jeho části, pro které žádný uživatel nesmí provádět provádět tyto činnosti bez předchozího písemného povolení společnosti Lufloyd

ZÁSADY SOUKROMÍ A OCHRANA ÚDAJŮ

Lufloyd zaručuje ochranu a důvěrnost osobních údajů jakéhokoli druhu poskytovaných našimi klientskými společnostmi v souladu s ustanoveními základního zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů.

Všechny údaje poskytnuté našimi klientskými společnostmi společnosti Lufloyd nebo jejím zaměstnancům budou zahrnuty do automatizovaného souboru osobních údajů vytvořeného a udržovaného na odpovědnost společnosti Lufloyd, který je nezbytný pro poskytování služeb požadovaných uživateli.

S poskytnutými údaji bude zacházeno v souladu s Nařízením o bezpečnostních opatřeních (královský dekret 1720/2007 z 21. prosince), v tomto smyslu Lufloyd přijal úrovně ochrany, které jsou zákonem požadované, a nainstaloval všechna technická opatření, která má k dispozici, aby zabránit ztrátě, zneužití, změně, neoprávněnému přístupu třetích stran. Uživatel si však musí být vědom toho, že bezpečnostní opatření na internetu nejsou nedobytná. V případě, že budete považovat za vhodné předat Vaše osobní údaje dalším subjektům, bude uživatel informován o předávaných údajích, účelu souboru a jménu a adrese nabyvatele, aby mohl dát svůj jednoznačný souhlas. v tomto kontextu.

V souladu s ustanoveními RGPD může uživatel uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku. Chcete-li to provést, musíte nás kontaktovat na adrese contacto@tecnobreak.com

PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCE

Toto právní upozornění bude vykládáno a řízeno v souladu se španělským právem. Společnost Lufloyd a uživatelé se výslovně zříkají jakékoli jiné jurisdikce, která jim může odpovídat, před soudy a tribunály v místě bydliště uživatele v případě jakéhokoli sporu, který může vzniknout v souvislosti s přístupem na webové stránky nebo jejich používáním. V případě, že má uživatel bydliště mimo Španělsko, společnost Lufloyd a uživatel se výslovně vzdají jakékoli jiné jurisdikce soudům a tribunálům v sídle společnosti Lufloyd.

ODKAZY NA AMAZONNÍ AFFILIACI

Tato webová stránka používá podle svého účelu affiliate odkazy Amazon.

To znamená, že najdete odkazy na produkty Amazon, ke kterým máte přístup přímo z našich webových stránek, ale ve vašem případě provedete nákup na Amazonu za vlastních podmínek v té době.

TecnoBreak.com se účastní programu Amazon EU Associates Program, přidruženého reklamního programu, jehož cílem je nabídnout webovým stránkám způsob, jak vydělat reklamní poplatky inzercí a propojením s Amazon.co.uk/Javari.co.uk/Amazon.de/Amazon.fr/ Javari.fr/Amazon.it/Amazon.es. Váš nákup bude za stejnou původní cenu. Se zárukou Amazon.

Jako člen Amazonu vydělávám z kvalifikovaných nákupů, které splňují příslušné požadavky.

Amazon a logo Amazon jsou registrované ochranné známky společnosti Amazon.com. Inc. nebo jejích přidružených společností.

TechnoBreak | Nabídky a recenze
logo
Povolit registraci v nastavení - obecně
Nákupní košík