hysbysiad cyfreithiol

Mae'r Hysbysiad Cyfreithiol hwn yn rheoleiddio amodau mynediad a defnydd cyffredinol y wefan sydd ar gael yn yr URL https://www.tecnobreak.com (y wefan o hyn ymlaen), y mae Lufloyd yn ei gwneud ar gael i ddefnyddwyr y Rhyngrwyd.

Mae defnyddio’r wefan yn awgrymu derbyniad llawn a heb ei gadw o bob un o’r darpariaethau sydd wedi’u cynnwys yn yr Hysbysiad Cyfreithiol hwn. O ganlyniad, rhaid i ddefnyddiwr y wefan ddarllen yr Hysbysiad Cyfreithiol hwn yn ofalus ar bob un o’r achlysuron y mae’n bwriadu defnyddio’r wefan, gan y gallai’r testun gael ei addasu yn ôl disgresiwn perchennog y wefan, neu oherwydd newid deddfwriaethol. , cyfreitheg neu arfer busnes.

PERCHNOGAETH Y WEFAN

Enw'r Cwmni : Lufloyd
Enw'r deiliad: Lucas Laruffa
Swyddfa Gofrestredig: Dickman 1441
Poblogaeth: Buenos Aires
Talaith: Buenos Aires
Cod Post: 1416
CIF/DNI: 27.729.845
Ffôn cyswllt: +54 11 2396 3159
E-bost: contacto@tecnobreak.com

GWRTHWYNEBU

Mae'r wefan yn rhoi mynediad i'w defnyddwyr at wybodaeth a gwasanaethau a ddarperir gan Lufloyd i'r bobl neu'r sefydliadau hynny sydd â diddordeb ynddynt.

MYNEDIAD A DEFNYDD O'R WE

3.1.- Cymeriad rhydd o fynediad a defnydd y we.
Mae mynediad i'r wefan am ddim i'w ddefnyddwyr.
3.2.- Cofrestru defnyddiwr.
Yn gyffredinol, nid yw mynediad a defnydd y wefan yn gofyn am danysgrifiad neu gofrestriad blaenorol ei defnyddwyr.

CYNNWYSIAD Y WE

Sbaeneg fydd yr iaith a ddefnyddir gan y perchennog ar y we. Nid yw Lufloyd yn gyfrifol am ddiffyg dealltwriaeth na dealltwriaeth y defnyddiwr o iaith y we, nac am ei chanlyniadau.
Gall Lufloyd addasu'r cynnwys heb rybudd ymlaen llaw, yn ogystal â dileu a newid y rhain o fewn y we, megis y ffordd y cânt eu cyrchu, heb unrhyw gyfiawnhad ac yn rhydd, heb fod yn gyfrifol am y canlyniadau y gallent eu hachosi i ddefnyddwyr.

Gwaherddir defnyddio cynnwys y wefan i hyrwyddo, llogi neu ddatgelu hysbysebu neu fod yn berchen ar wybodaeth neu wybodaeth trydydd parti heb awdurdodiad Lufloyd, neu i anfon hysbysebion neu wybodaeth gan ddefnyddio'r gwasanaethau neu'r wybodaeth sydd ar gael i ddefnyddwyr, beth bynnag ynghylch a yw'r defnydd yn rhad ac am ddim ai peidio.
Bydd y dolenni neu'r hyperddolenni y mae trydydd parti yn eu hymgorffori yn eu tudalennau gwe, a gyfeirir at y wefan hon, ar gyfer agor y dudalen we gyflawn, heb allu mynegi, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, arwyddion ffug, anghywir neu ddryslyd, nac achosi annhegwch. neu gamau anghyfreithlon yn erbyn Lufloyd.

TERFYN RHWYMEDIGAETH

Cyfrifoldeb y sawl sy'n ei chyflawni yn unig yw mynediad i'r wefan a'r defnydd anawdurdodedig y gellir ei wneud o'r wybodaeth sydd ynddi. Ni fydd Lufloyd yn atebol am unrhyw ganlyniad, difrod neu niwed a allai ddeillio o'r mynediad neu'r defnydd a ddywedwyd. Nid yw Lufloyd yn gyfrifol am unrhyw wallau diogelwch a all ddigwydd nac am unrhyw ddifrod a allai gael ei achosi i system gyfrifiadurol y defnyddiwr (caledwedd a meddalwedd), neu i'r ffeiliau neu'r dogfennau sydd wedi'u storio ynddynt, o ganlyniad i:
– presenoldeb firws ar gyfrifiadur y defnyddiwr a ddefnyddir i gysylltu â gwasanaethau a chynnwys y wefan,
– diffyg porwr,
– a/neu ddefnyddio fersiynau heb eu diweddaru ohoni.
Nid yw Lufloyd yn gyfrifol am ddibynadwyedd a chyflymder yr hypergysylltiadau sy'n cael eu hymgorffori yn y we ar gyfer agor eraill. Nid yw Lufloyd yn gwarantu defnyddioldeb y dolenni hyn, ac nid yw ychwaith yn gyfrifol am y cynnwys na'r gwasanaethau y gall y defnyddiwr eu cyrchu trwy'r dolenni hyn, nac am weithrediad priodol y gwefannau hyn.
Ni fydd Lufloyd yn gyfrifol am firysau neu raglenni cyfrifiadurol eraill sy'n dirywio neu a allai ddirywio systemau cyfrifiadurol neu offer defnyddwyr wrth gyrchu ei wefan neu wefannau eraill y cafwyd mynediad iddynt trwy ddolenni ar y wefan hon.

DEFNYDDIO TECHNOLEG "COOKIE".

Nid yw'r wefan yn defnyddio cwcis nac unrhyw weithdrefn anweledig arall ar gyfer casglu gwybodaeth pan fydd y defnyddiwr yn ei bori, gan barchu cyfrinachedd a phreifatrwydd y defnyddiwr bob amser.
*OS BYDD Cwcis YN CAEL EU DEFNYDDIO, GWELER Y CYFATHREBU AR DEFNYDD Cwcis Mae'r wefan yn defnyddio cwcis, gallwch edrych ar ein Polisi Cwcis, sy'n parchu ei chyfrinachedd a phreifatrwydd bob amser.

EIDDO DEALLUSOL A DIWYDIANNOL

Mae Lufloyd yn eiddo i holl hawliau eiddo diwydiannol a deallusol y wefan, yn ogystal â'r cynnwys sydd ynddi. Rhaid i unrhyw ddefnydd o'r wefan neu ei chynnwys fod â chymeriad preifat yn unig. Fe'i cedwir yn gyfan gwbl i ………., unrhyw ddefnydd arall sy'n ymwneud â chopïo, atgynhyrchu, dosbarthu, trawsnewid, cyfathrebu cyhoeddus neu unrhyw weithred debyg arall, o gynnwys y we i gyd neu ran ohono, na chaiff unrhyw ddefnyddiwr ei wneud. cyflawni'r camau hyn heb ganiatâd ysgrifenedig Lufloyd ymlaen llaw

POLISI PREIFATRWYDD A GWARCHOD DATA

Mae Lufloyd yn gwarantu amddiffyniad a chyfrinachedd data personol, o unrhyw fath a ddarperir gan ein cwmnïau cleient yn unol â darpariaethau Cyfraith Organig 15/1999, Rhagfyr 13, ar Ddiogelu Data Personol.

Bydd yr holl ddata a ddarperir gan ein cwmnïau cleient i Lufloyd neu ei staff yn cael ei gynnwys mewn ffeil awtomataidd o ddata personol a grëwyd ac a gynhelir o dan gyfrifoldeb Lufloyd, sy'n hanfodol i ddarparu'r gwasanaethau y mae defnyddwyr yn gofyn amdanynt.

Bydd y data a ddarperir yn cael ei drin yn unol â'r Rheoliad Mesurau Diogelwch (Archddyfarniad Brenhinol 1720/2007 o Ragfyr 21), yn yr ystyr hwn mae Lufloyd wedi mabwysiadu'r lefelau amddiffyniad sy'n ofynnol yn gyfreithiol, ac wedi gosod yr holl fesurau technegol sydd ar gael iddo. atal colled, camddefnydd, newid, mynediad heb awdurdod gan drydydd parti. Fodd bynnag, rhaid i'r defnyddiwr fod yn ymwybodol nad yw mesurau diogelwch ar y Rhyngrwyd yn anhreiddiadwy. Os byddwch yn ystyried ei bod yn briodol i’ch data personol gael ei drosglwyddo i endidau eraill, bydd y defnyddiwr yn cael gwybod am y data a drosglwyddwyd, pwrpas y ffeil ac enw a chyfeiriad y trosglwyddai, fel y gallant roi eu caniatâd diamwys. yn hyn o beth.

Yn unol â darpariaethau'r RGPD, gall y defnyddiwr arfer ei hawliau mynediad, cywiro, canslo a gwrthwynebiad. I wneud hyn mae'n rhaid i chi gysylltu â ni yn contacto@tecnobreak.com

DEDDFWRIAETH GYMWYS A CHYFLWYNO CYSTADLEUOL

Bydd yr Hysbysiad Cyfreithiol hwn yn cael ei ddehongli a'i lywodraethu yn unol â chyfraith Sbaen. Mae Lufloyd a'r defnyddwyr, gan ildio'n benodol unrhyw awdurdodaeth arall a allai gyfateb iddynt, yn ymostwng i lysoedd a thribiwnlysoedd domisil y defnyddiwr am unrhyw anghydfod a all godi o gyrchu neu ddefnyddio'r wefan. Os digwydd bod domisil y defnyddiwr y tu allan i Sbaen, mae Lufloyd a'r defnyddiwr yn cyflwyno, gan ildio unrhyw awdurdodaeth arall yn benodol, i lysoedd a thribiwnlysoedd domisil Lufloyd.

CYSYLLTIADAU CYFLAWNIAD AMAZON

Mae'r wefan hon, yn ôl ei phwrpas, yn defnyddio dolenni cyswllt Amazon.

Mae hyn yn golygu y byddwch yn dod o hyd i ddolenni i gynhyrchion Amazon y gallwch eu cyrchu'n uniongyrchol o'n gwefan ond, yn eich achos chi, byddwch yn gwneud y pryniant ar Amazon, o dan eich amodau eich hun bryd hynny.

Mae TecnoBreak.com yn cymryd rhan yn Rhaglen Amazon EU Associates, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i gynnig ffordd i wefannau ennill ffioedd hysbysebu trwy hysbysebu a chysylltu ag Amazon.co.uk/Javari.co.uk/ Amazon.de/Amazon.fr/ Javari.fr/Amazon.it/Amazon.es. Bydd eich pryniant am yr un pris gwreiddiol. Gyda gwarant Amazon.

Fel Cydymaith Amazon, rwy'n ennill incwm o bryniannau cymwys sy'n bodloni'r gofynion cymwys.

Mae Amazon a logo Amazon yn nodau masnach cofrestredig Amazon.com. Inc. neu ei chymdeithion.

TechnoBreak | Cynigion ac Adolygiadau
logo
basged siopa