18.10.21 විනෝදාස්වාදය ඔබ සමාලෝචනය කරන්න | වාරය 3 අවුල් සහගත බව වැලඳ ගන්නා අතර ජෝ සහ ආදරයේ පිස්සුව වැළඳ ගනී

18.10.21 විනෝදාස්වාදය ඔබ සමාලෝචනය කරන්න | වාරය 3 අවුල් සහගත බව වැලඳ ගන්නා අතර ජෝ සහ ලව්ගේ විෂමතාවය පිළිගනී

ටොමී බැංකු
ඔබ සිතන දේ ඇසීමට අපි සතුටු වන්නෙමු

පිළිතුරක් තබන්න

TechnoBreak | පිරිනැමීම් සහ සමාලෝචන
ලාංඡනය
සැකසුම් තුළ ලියාපදිංචි කිරීම සක්‍රීය කරන්න - සාමාන්‍යය
සාප්පු ට්රොලිය