právne upozornenie

Toto Právne oznámenie upravuje všeobecné podmienky prístupu a používania webovej stránky dostupnej na adrese URL https://www.tecnobreak.com (ďalej len webová stránka), ktorú Lufloyd sprístupňuje používateľom internetu.

Používanie webovej stránky znamená úplné a bezvýhradné prijatie každého z ustanovení uvedených v tomto právnom upozornení. V dôsledku toho si používateľ webovej stránky musí pozorne prečítať toto Právne oznámenie pri každej príležitosti, pri ktorej zamýšľa použiť webovú stránku, pretože text môže byť upravený podľa uváženia vlastníka webovej stránky alebo z dôvodu legislatívnej zmeny. , judikatúre alebo v obchodnej praxi.

VLASTNÍCTVO WEBOVEJ STRÁNKY

Názov spoločnosti: Lufloyd
Meno držiteľa: Lucas Laruffa
Sídlo: Dickman 1441
Obyvateľstvo: Buenos Aires
Provincia: Buenos Aires
Poštové číslo: 1416
CIF/DNI: 27.729.845
Kontaktný telefón: +54 11 2396 3159
E-mail: contacto@tecnobreak.com

OBJEKT

Webová stránka poskytuje svojim používateľom prístup k informáciám a službám poskytovaným spoločnosťou Lufloyd tým ľuďom alebo organizáciám, ktoré o ne majú záujem.

PRÍSTUP A POUŽÍVANIE WEBU

3.1.- Voľný charakter prístupu a používania webu.
Prístup na webovú stránku je pre jej používateľov bezplatný.
3.2.- Registrácia užívateľa.
Vo všeobecnosti si prístup a používanie webovej stránky nevyžaduje predchádzajúce predplatné alebo registráciu jej používateľov.

WEBOVÝ OBSAH

Jazyk používaný vlastníkom na webe bude španielčina. Lufloyd nezodpovedá za nepochopenie alebo pochopenie jazyka webu používateľom, ani za jeho dôsledky.
Spoločnosť Lufloyd môže upravovať obsah bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj vymazávať a meniť ho v rámci webu, napríklad spôsob, akým sa k nim pristupuje, bez akéhokoľvek odôvodnenia a slobodne, pričom nenesie zodpovednosť za následky, ktoré môžu používateľom spôsobiť.

Používanie obsahu webovej stránky na propagáciu, prenájom alebo zverejnenie reklamy alebo vlastných informácií alebo informácií tretích strán bez povolenia spoločnosti Lufloyd alebo na odosielanie reklamy alebo informácií pomocou služieb alebo informácií sprístupnených používateľom je zakázané. či je použitie bezplatné alebo nie.
Odkazy alebo hypertextové odkazy, ktoré tretie strany začlenia do svojich webových stránok a ktoré sú nasmerované na túto webovú stránku, budú slúžiť na otvorenie celej webovej stránky, pričom nebudú môcť priamo alebo nepriamo vyjadriť nepravdivé, nepresné alebo mätúce údaje, ani spôsobiť nespravodlivé alebo nezákonné kroky proti spoločnosti Lufloyd.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Za prístup na webovú stránku a za neoprávnené použitie informácií na nej obsiahnutých je výlučne zodpovedná osoba, ktorá ho vykonáva. Spoločnosť Lufloyd nezodpovedá za žiadne následky, škody alebo škody, ktoré môžu vyplynúť z uvedeného prístupu alebo používania. Spoločnosť Lufloyd nezodpovedá za žiadne chyby zabezpečenia, ktoré sa môžu vyskytnúť, ani za žiadne škody, ktoré môžu byť spôsobené na počítačovom systéme používateľa (hardvér a softvér), alebo na súboroch alebo dokumentoch v ňom uložených v dôsledku:
– prítomnosť vírusu v počítači používateľa, ktorý sa používa na pripojenie k službám a obsahu webovej stránky,
– porucha prehliadača,
– a/alebo používanie jeho neaktualizovaných verzií.
Lufloyd nezodpovedá za spoľahlivosť a rýchlosť hypertextových odkazov, ktoré sú začlenené do webu na otváranie iných. Spoločnosť Lufloyd neručí za užitočnosť týchto odkazov, nezodpovedá ani za obsah alebo služby, ku ktorým má používateľ prístup prostredníctvom týchto odkazov, ani za správne fungovanie týchto webových stránok.
Spoločnosť Lufloyd nezodpovedá za vírusy alebo iné počítačové programy, ktoré zhoršujú alebo môžu zhoršiť počítačové systémy alebo vybavenie používateľov pri prístupe na jej webovú stránku alebo na iné webové stránky, ktoré boli prístupné prostredníctvom odkazov na tejto webovej lokalite.

POUŽÍVANIE TECHNOLÓGIE „COOKIE“.

Webová stránka nepoužíva cookies ani žiadny iný neviditeľný postup na zhromažďovanie informácií, keď si ju používateľ prehliada, pričom vždy rešpektuje dôvernosť a súkromie používateľa.
*AK SA POUŽÍVAJÚ COOKIES, POZRITE SI KOMUNIKÁCIU O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIES Webová stránka používa súbory cookie, môžete si prečítať naše Zásady používania súborov cookie, ktoré vždy rešpektujú ich dôvernosť a súkromie.

DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO

Lufloyd je vlastníctvom všetkých práv priemyselného a duševného vlastníctva webovej stránky, ako aj obsahu, ktorý obsahuje. Akékoľvek použitie webovej stránky alebo jej obsahu musí mať výlučne súkromný charakter. Je vyhradené výlučne pre ………., akékoľvek iné použitie, ktoré zahŕňa kopírovanie, reprodukciu, distribúciu, transformáciu, verejnú komunikáciu alebo akúkoľvek inú podobnú činnosť, celého obsahu webu alebo jeho časti, pre ktoré žiadny používateľ nesmie vykonávať vykonávať tieto činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Lufloyd

ZÁSADY SÚKROMIA A OCHRANA ÚDAJOV

Spoločnosť Lufloyd zaručuje ochranu a dôvernosť osobných údajov akéhokoľvek druhu poskytovaných našimi klientskymi spoločnosťami v súlade s ustanoveniami základného zákona 15/1999 z 13. decembra o ochrane osobných údajov.

Všetky údaje poskytnuté našimi klientskymi spoločnosťami spoločnosti Lufloyd alebo jej zamestnancom budú zahrnuté do automatizovaného súboru osobných údajov, ktorý je vytvorený a udržiavaný na zodpovednosť spoločnosti Lufloyd a ktorý je nevyhnutný na poskytovanie služieb požadovaných používateľmi.

S poskytnutými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade s Nariadením o bezpečnostných opatreniach (kráľovský dekrét 1720/2007 z 21. decembra), v tomto zmysle Lufloyd prijal úrovne ochrany, ktoré sú zákonom požadované, a nainštaloval všetky technické opatrenia, ktoré má k dispozícii, aby zabrániť strate, zneužitiu, zmene, neoprávnenému prístupu tretích strán. Používateľ si však musí uvedomiť, že bezpečnostné opatrenia na internete nie sú nedobytné. V prípade, že uznáte za vhodné, aby boli Vaše osobné údaje odovzdané iným subjektom, bude užívateľ informovaný o prenášaných údajoch, účele súboru a mene a adrese nadobúdateľa, aby mohol udeliť svoj jednoznačný súhlas. v tejto súvislosti.

V súlade s ustanoveniami RGPD môže používateľ uplatniť svoje práva na prístup, opravu, zrušenie a námietky. Ak to chcete urobiť, musíte nás kontaktovať na adrese contacto@tecnobreak.com

UPLATNITEĽNÉ PRÁVNE PREDPISY A PRÍSLUŠNÉ JURISDIKCIE

Toto Právne oznámenie bude vykladané a spravované v súlade so španielskym právom. Spoločnosť Lufloyd a používatelia sa výslovne vzdávajú akejkoľvek inej jurisdikcii, ktorá im môže zodpovedať, predkladajú sa súdom a tribunálom v mieste bydliska používateľa v prípade akéhokoľvek sporu, ktorý môže vzniknúť pri prístupe alebo používaní webovej stránky. V prípade, že používateľ má bydlisko mimo Španielska, Lufloyd a používateľ sa s výslovným zrieknutím sa akejkoľvek inej jurisdikcie podrobia súdom a tribunálom v mieste bydliska Lufloyd.

ODKAZY NA AMAZÓNU AFFILIÁCIU

Táto webová stránka podľa svojho účelu používa pridružené odkazy Amazonky.

To znamená, že nájdete odkazy na produkty spoločnosti Amazon, ku ktorým máte priamy prístup z našej webovej stránky, ale vo vašom prípade uskutočníte nákup na serveri Amazon za vlastných podmienok v tom čase.

TecnoBreak.com sa zúčastňuje programu Amazon EU Associates Program, pridruženého reklamného programu, ktorý ponúka webovým stránkam spôsob, ako zarobiť reklamné poplatky inzerciou a prepojením na Amazon.co.uk/Javari.co.uk/Amazon.de/Amazon.fr/ Javari.fr/Amazon.it/Amazon.es. Váš nákup bude za rovnakú pôvodnú cenu. So zárukou Amazon.

Ako člen Amazonu získavam príjem z kvalifikovaných nákupov, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky.

Amazon a logo Amazon sú registrované ochranné známky spoločnosti Amazon.com. Inc. alebo jej pridružených spoločností.

TechnoBreak | Ponuky a recenzie
logo
Nákupný vozík