Ozarks | Rangarira zvakaitika pachiratidziro nguva isati yasvika 4 marathon

Echo Dot Smart Mutauri

ozarksNetflix yepakutanga yakatevedzana, yakatanga pamutambo wekutepfenyura mumwedzi waChikunguru 2017, nemwaka wechipiri uchimhara gore raitevera mumwedzi waNyamavhuvhu 2018. Nekusimbisa kuti kwaizove nezvitsauko zvitsva makore mashoma apfuura, Pakupedzisira ivo. svika mushure mekumirira kwenguva refu.

Pave nenguva yakati rebei kubva mumwaka wechitatu uye unofanirwa kunge uchiedza kurangarira chimwe nechimwe chezviitiko zvakapfuura kugadzirira marathon, handiti? Zvakawanda kana TechnoBreak Hazvizokuodza mwoyo. Isu takaisa pamwe chete kunzwisisa kwezvakaitika mumwaka wekutanga neyechipiri, tichikuchengetai muchidziya kune zvitsauko zvitsva.

Pamberi, zvakakodzera kuyeuka zviri kutaurwa nezvazvo ozarks. Chirevo ichi chinotaurira nyaya yaMarty Byrde, akaridzwa naJason Bateman, chipangamazano wezvemari ane chekuita nehurongwa hwekubiridzira mari hwakakundikana. Iye zvino mune chikwereti kune mamwe makuru epasirese ads echinhu, mhuri inopedzisira yaenda kuOzarks uye ivo vanofanirwa kutanga chimwe chinhu chine njodzi kuyedza kubuda munyonganiso iyi.

Mufananidzo: Kuzivisa / Netflix

mwaka 1

Pakutanga kwemwaka wekutanga we ozarks, tinoratidzwa mhuri yeByrde, tichitarisa kuna Marty, chipangamazano wezvemari ane mutengi mukuru chiratidzo cheMexico chechinhu. Zvese zvaiita senge zviri pasi pesimba, kusvika panguva iyo waaishanda naye akaita zvisarudzo zvisina basa nemari yematsotsi ndokuguma aurayiwa.

Achishungurudzwa nekuyedza kununura nyaya yake neyemhuri yake, Marty anoudza chiratidzo chekuti anogona kugadzirisa dambudziko nekufambisa mashandiro evatengesi vezvinodhaka kuLake reOzarks, iro raizonzi rabva radar yemapurisa emubatanidzwa weUS. basa remupi wemazano wezvemari nderekukurumidza kubira mamiriyoni masere emadhora, uye mamwe mamiriyoni achabirwa mumakore anotevera.

Nepo zvese zviri pamusoro zvichiitika, Marty anofanira kubata nenyaya yewanano yake padivi paWendy, hunhu hwaLaura Linney, uyo akamutengesa kunyangwe zvese zviri pamusoro zvisati zvaitika. Panguva ino yavanoziva kusagadzikana nechiratidzo cheMexico, vanofanirwa kugara pamwe chete kubatsira mhuri kubva pakuurayiwa nematsotsi. Pamwe chete, vaviri vacho vane vana Charlotte (Sofia Hublitz), mukuru, naJona (Skylar Gaertner).

MuOzarks, vaviri vacho vanopedzisira vawana nzvimbo yekutandarira uye a striptease kubira mari yecartel, mumwe nemumwe wavo achitungamirwa nemunhu akasiyana anopedzisira apinda mukusagadzikana. Nzvimbo yekutanga inomhanyiswa naRachel Garrison (Jordana Spiro) uye yechipiri naRuth Langmore (Julia Garner), anozopedzisira ave muchirongwa.

Mwaka wekutanga unotiratidza vanhu uye zvirongwa zvavo zvine njodzi (Mufananidzo: Handout/Netflix)

Kunyange zvazvo Rachel ari kushamiswa nezviri kuitika, Ruth anonyatsoziva mhosva yacho, sezvo ari mumwe wemhuri ine mhosva uye baba vake, Cade (Trevor Long), vari mujeri. Chirongwa ichi chinozoguma chabatawo vanhu vasina mhosva vakaita saMason (Michael Mosley), uyo anorasikirwa nemudzimai wake akazvitakura; Nyasha (Bethany Anne Lind), akapondwa nevaviri Jacob (Peter Mullan) naDarlene Snell (Lisa Emery), vatengesi ve heroin. Mhosva iyi yakaitika nekuti Mason, mufundisi, akatarisana navo nekuda kwekutengesa nevatendi vake. Pasina mudzimai wake, akapedzisira ava baba vasina murume vakagadzirira kutsiva.

Marty anodiwa neFBI, kunyanya nemumiririri Roy Petty (Jason Butler Harner), anozopedzisira apinda mudhorobha nekutora mukana wevamwe vagari kuti vawane ruzivo rwaanoda. Anoronga kuti sekuru vaRute Russ (Mac Menchaca) vamushandire, asi muzukuru waRute anopedzisira amuuraya kuti adzivirire Marty.

Nekutadza kutonga mapurojekiti uye kubvuma kuti mhuri yake ichauraiwa nekuda kwekukundikana muzvirongwa zvavo, Marty anopedzisira atumira mukadzi wake nevana achitiza. Nekudaro, kutsunga kwake kunoshandura nguva yaanoburitsa kuti maSnell ane ngozi, kana zvisiri izvo, kupfuura iyo yeMexico cartel, uye zvakare anoedza kuita kuti masevhisi avo abatanidzwe uye ashande pamwe chete. Pakupedzisira, pakati penhengo dzeboka rematsotsi reMexico, Dell (Esai Morales), anopedzisira achidana vaviri vacho "redneck" uye anourayiwa navo, zvichiratidza kuti mubatanidzwa hausi kuzova nerunyararo zvachose.

mwaka 2

mwaka wechipiri we ozarks Zvinotanga nezvirongwa zvevaviri veByrde kugadzira kasino muOzarks, izvo zviri kuita kuti guta rishaye hope kwenguva iripo. Nekuvhurwa kwenzvimbo, iyo ichavakwa paSnell land, kubira mari kweMexico cartel kuchafambiswa uye kutengesa heroin kwevaviri kuchasimbiswa.

Iyi kurukurirano, kunyanguvezvo, ine zvinokwira neinodzika kwayo, naDarlene achivenga chiratidzo cheMexico uye nguva dzose achipa chikonzero chakasiyana nei kuvaka kusingaitwe, zvichisvika papfundo apo iye nomurume wake vanotsoropodza zvakasiyana. Izvi zvinotoita kuti amupe muchetura mukupera kwemwaka, iye achironga kuita zvimwe chetezvo.

Mumwaka wechipiri, mhuri yeByrde inodyara mukhasino (Mufananidzo: Handout/Netflix)

Achitaura pamusoro paDarlene, mushure mekukura kwenguva refu uye kusina kunaka, akakwanisa, kana kwekanguva, kutora mwana. Mwanakomana waMason anobvutwa mumaoko ababa vake nerubatsiro rwakakurumbira zvichitevera kumhan’ara nyaya dzebasa rake semufundisi. Saka, anoba Wendy, achifunga kuti ndiye ane mhosva, uye anokumbira kuti mwanakomana wake adzoserwe kwaari semuponesi. Marty anokwanisa kudzosa mwana, asi Mason anoramba achinyumwira uye anopedzisira ave kutyisidzira Wendy nerufu. Marty ndipo paanozopedzisira amuuraya kuti achengetedze mukadzi wake. Mwana anoenda kumba kwemhuri yeByrde kwechinguva, obva apiwa kuna Darlene semusha wenguva pfupi kusvikira Mason azviratidza, izvo zvaasingazoiti.

Hurongwa hwaMarty naWendy ndehwekuti mhuri iende kuAustralia panongovhurwa kasino, vachiedza kuisa zvipingamupinyi zvavo uye kukanganisa kubatanidzwa mukupara mhosva kumashure kwavo. Asi sezvavanoita sevanoramba kubvuma, nguva yaunopinda mumhosva dzakanyanya uku, mikana yekupfuura nehupenyu usina kukuvadzwa mishoma.

Charlotte anoedza kuzvimiririra kubva kuvabereki vake kuti ave asina kutsamira uye kuti asararame zvakanyanya hupenyu hunokuvadza hwemhuri, asi Wendy anoramba uye anoguma ave kukonzera kunetsana kukuru negweta remusikana mudiki. Pano neapo, amai vacho vanopedzisira vawana zvavaida, uye danho racho, kunyange panguva ino, rinoraswa. Mukati memukati uyu, Ruth anoreurura kuhama yake Wyatt (Charlie Tahan) kuti ndiye akauraya baba vake, kwete Marty. Jaya racho pakupedzisira rinogamuchirwa kuti ripinde yunivhesiti, asi richiri kuvhiringidzika pamusoro peramangwana raro.

Cade, baba vaRuth, zvino vabuda mujeri, vanourayiwawo nemirairo yaWendy, vachifunga kuti vaizova chipingamupinyi kubhizinesi remhuri. Asi Cade asati afa, akauraya Roy Petty, uyo akanga achiita hupenyu hwaRachel gehena nekusangana naMarty Byrde. Mushure mekutyisidzirwa nematsotsi, aizoenda kunotsvaka amai vake, anosarudza kusiya tsvakurudzo. Zvisinei, anowira mumusungo wakateyiwa nemhondi. Mwaka unopera achiratidza kuti ari kunyanya kuita zvehuori kudarika murume wake.

Kunyangwe vana vaMarty naWendy vakabatikana kune chiratidzo (Mufananidzo: Flyer/Netflix)

mwaka 3

mumwaka wechitatu we ozarksZvinhu zvakabva zvatonyanya kunetsa Wendy paakatora bhizimusi remurume wake. Izvi zvakaitika mushure mekusvika kwaBen (Tom Pelphrey), munun'una wake, iyo yakanga iri chikonzero chekutambudzika kwake uye kupandukira kwakapfuura kuti zvibude pachena.

Hunhu hwakanga hwagadzirira kutiza muzvitsauko zvakapfuura, asi akachinja pfungwa dzake uye akafunga kuti ndiye atonge mamiriro acho pane kutiza. Wendy akawedzera kutonga sezvo akapa mvumo yekuda kuuraya mukoma wake, uyo akamira munzira yezvirongwa zvemhuri.

Wendy, mumwaka, akaona kuti murume wake aive muvengi wake mukuru. Paaiedza kugadziridza zvinhu, akanga achiwedzera kubatikana. Helen Pierce (Janet McTeer), maneja wechiratidzo cheNavarro, akayambira vaviri ava kuti vaende kunorapwa kuti varege kukanganisa bhizinesi. Zvisinei, nyanzvi yakasarudzwa haina kukwanisa kuvanza kuti yaiziva zvakawanda uye yakaguma nekuurayiwa naHelen.

Kusvika panguva iyoyo, Marty akatarisisa nhaurirano dzerunhare dzaWendy naOmar Navarro uye akaedzawo kukanganisa hurongwa hwavo hwekutora imwe ngarava yekasino inonzi Big Muddy. Marty akabva akumbira mwanakomana wemukuru wemhomho yeKansas City Frank Jr. (Joseph Sikora) kuti apise moto kune kasino anokwikwidza kuitira kuti Big Muddy iite purofiti yakawanda, vachisiya varidzi vachizeza kutengesa. .

Mumwaka wechitatu, maByrdes akaridza chengetedzo yaNavarro (Mufananidzo: Handout/Netflix)

Pakupedzisira, Wendy akawana nzira yake uye akapedzisira atenga kasino mushure mekutsvaga rubatsiro rwaRuth, kukanganisa bhizinesi rezvikepe uye kumanikidza kutengesa. Mumwaka uno, Wendy haana kukwanisa kutora mwana Zeke, mwanakomana waPastor Mason. Darlene, uyo akaisa bhero raWyatt ndokupa murume wechidiki imba, akatanga kuita hukama naye. Hunhu uyu akareururawo kuisa muchetura murume wake, Jacob, naWyatt akaudza Darlene kuti Rute akarova baba vake nababamunini nemagetsi, izvo zvakaita kuti ade kusiya mhuri.

Mumwaka wese, Marty anogamuchira rubatsiro neFBI pane kutaura zvaanoziva, asi kubiwa naNavarro, anoramba kupihwa. Ben, asati afa, akaudza mwanasikana waHelen Pierce kuti amai vake vaiva tsotsi uye akaedza kubvisa Byrdes kubva mukushanda.

Pierce akauya nehurongwa hwekuti Navarro auraye mhuri yeByrde, asi vatambi vakanyanya kushingairira uye akazourayiwa. Mwaka wechitatu wenhevedzano, ipapo, wakapera neropa remupikisi rakazorwa pazviso zvavo, uye maByrdes akaenderera mberi nekuhwina mamwe mabasa akakosha muchiratidzo chaNavarro.

Tarisa iyo Season 4 trailer:

Mwaka wechina uye wekupedzisira we ozarks richava nezvikamu zviviri; yekutanga yekutanga muna Ndira 2 paNetflix.

Tommy Banks
Tichafara kunzwa zvaunofunga

siya mhinduro

TechnoBreak | Zvipo uye Ongororo
Logo
Gonesa kunyoresa mumadhizaini - zvese
Shopping cart